Journal of Rev C. C. Mitchell from New York/Boston to Smyrna 1841